INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter


1. Allmänt 


1.1 Allmänt och syfte 


Att skydda dina personuppgifter och din integritet är av största vikt för Happy Workflow. Vi utför därför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 


Syftet med den här integritetspolicyn är att du ska få veta hur vi arbetar med personuppgifter och vilka rättigheter du har.


1.2 Personuppgiftsansvarig


Happy Workflow är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig i förhållande till dig. Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss enligt kontaktuppgifter i punkt 2.2. 


2. Vilka vi är 


2.1 Happy Workflow är en enskild firma som drivs av Therese Haag. 


2.2 Kontaktuppgifter 


Happy Workflow har följande kontaktuppgifter: 


Telefon: 070-2245205

E-post: hello@happyworkflow.se 

Post: Happy Workflow ℅ Therese Haag, Bryggvägen 7, 117 71 Stockholm


2.3 Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter enligt punkt 8 kontakta Therese Haag enligt punkt 2.2. 


3. Insamling av personuppgifter 


3.1 Vad som är en personuppgift


En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till dig, exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betaluppgifter, personnummer, organisationsnummer vid enskild firma och information du delar med oss via kontakt på sociala medier. 


En personuppgift är inte exempelvis organisationsnummer vid AB/HB eller e-postadresser såsom “info@företag.se”. 


3.2 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter


Vi har enbart rätt att samla in, använda och lagra personuppgifter om det finns rättslig grund för detta. Rättsliga grunder Happy Workflow baserar sin behandling på listas nedan: 


 • Avtal: Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna ingå avtal samt sedan för att uppfylla eventuella förpliktelser som följer av ingått Avtal. 
 • Rättslig förpliktelse: Vi kommer att behöva behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. 
 • Samtycke: Du kan ge oss samtycke att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. 
 • Berättigat intresse: Vi kan komma att behandla personuppgifter när det krävs för att uppfylla våra berättigade intressen. Dessa intressen ska isåfall väga tyngre än dina grundläggande rättigheter och friheter. 


3.3 Var personuppgifter samlas in 


Happy Workflow samlar in personuppgifter i följande forum; 


 • Genom ingående av Avtal med befintliga kunder. 
 • Information som lämnas av kunder via telefon, mail och digitala verktyg för att vi ska kunna uppfylla eventuella förpliktelser som följer av ingått Avtal. 
 • Via kontaktformulär på webbplatsen. 
 • Mejlkommunikation via One.com. 
 • Formulär på webbplatsen för mötesbokningar i Calendly.
 • Dokumentlagring i Google Workspace. 
 • Kund- och leverantörsuppgifter sparas i bokföringsprogrammet Bokio.
 • Offentliga register. 
 • Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare (läs mer om det i punkt 8). 


3.4 Ändamål för behandlingen 


Dina personuppgifter kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål som personuppgiften samlades in för. Ändamål för behandling av personuppgifter: 


 • Kontakt med kunder. 
 • Hantera Uppdrag enligt Avtal. 
 • Planering och uppföljning av nya och befintliga uppdrag. 
 • Marknadsföring. 
 • Fakturering. 
 • Bokföring. 


4. Hur dina personuppgifter delas 


4.1 Dina personuppgifter delas inte med någon tredje part, förutom vad som stadgas i punkt 4.2. 


4.2 Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part om det behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt Avtal mellan oss. 


4.3 Vid marknadsföringskampanjer kan underleverantör använda offentliga uppgifter såsom namn och e-postadress vid kontakt i marknadsföringssyfte. Uppgifterna raderas efter genomförd kampanj, alternativt om du kontaktar oss för att radera era uppgifter innan marknadsföringskampanjen är avslutad. Har vi ej ingått avtal eller på annat sätt inte binds av någon omständighet i enlighet med punkt 7.1.3 raderas dina uppgifter. Kontakta oss gärna för mer information angående den specifika marknadsföringskampanjen och hur personuppgifterna inhämtats. 


5. Hur dina personuppgifter skyddas


5.1 Dina personuppgifter lagras på system som endast är tillgängliga för Happy Workflow, våra anställda och de eventuella leverantörer som behöver personuppgifterna för sin tjänsteutövning avseende ingått Avtal enligt punkt 4.2. 


5.2 För att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk vidtas lämpliga skyddsåtgärder. Vi använder enbart starka, unika lösenord och tvåfaktorsautentisering där det finns tillgängligt. 


6. Lagringsperiod 


6.1 Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy eller som annars krävs enligt tillämplig lag. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. 


6.2 ​Dokumentation från Uppdrag sparas i tolv (12) månader efter slutfört uppdrag för att sedan gallras ut. Verifikat vid bokföring sparas enligt tillämplig lag. 


7. Dina rättigheter 


7.1 När vi behandlar dina personuppgifter har du flera rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dessa rättigheter listas nedan:  


 1. Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig.
 2. Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter. 
 3. Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, förutom i de fall som listas nedan: 
  • Om vi måste spara uppgifterna pga rättslig förpliktelse, vilket exempelvis kan vara verifikationer i bokföringssyfte. 
  • Om vi har försäkringsärende eller rättsligt förfarande där det krävs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättmätiga intressen. 
  • Om du har ett pågående Avtal med oss.
  • Om du har en obetald skuld till oss.
 4. Rätt till begränsning: Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Det innebär att vi behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 
 5. Rätt att göra invändningar: Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter.

 6. Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att begära förflyttning av de personuppgifter du har lämnat om du har samtyckt till behandlingen eller om du har ett avtal med den personuppgiftsansvariga.  

 7. Rätt till att återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till varje behandling som du har lämnat ditt samtycke till. Vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för det specifika syftet du hade gett samtycket till. 


7.2 Hur du utövar dina rättigheter


Du kan utöva din rätt genom att kontakta Happy Workflow enligt punkt 2.2. 


7.3 Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet


Om du har klagomål på Happy Workflows behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Se aktuella kontaktuppgifter på www.imy.se.


8. Cookies


För mer information om cookies vänligen läs vår Cookiepolicy, som du kan hitta via länken här alternativt kontakta Happy Workflow enligt punkt 2.2. 


9. Ändringar


Integritetspolicyn kan komma att ändras och om vi ändrar policyn gäller den nya versionen från den tidpunkt då vi publicerar den på webbplatsen www.happyworkflow.se. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. 


Den här versionen av integritetspolicyn publicerades på vår webbplats den 20 mars 2023.


Copyright © Happy Workflow 2023